Välkommen!

Naturskyddsföreningen har som övergripande mål för sin verksamhet att värna om alla arters fortlevnad. Det innebär i sin tur att bevarandet av de miljöer där växter och djur trivs är ett viktigt delmål i föreningens arbete. Det handlar helt enkelt om att säkerställa eller skapa livsrum för alla levande organismer.

Hotet kan komma från många håll. Utsläpp från industrier, vissa former av skogsbruk, avfall och luftföroreningar leder till utarmning av vår natur. Det personliga engagemanget är viktigt.

Vi bor i en fantastisk kommun. I Sandviken finns en spännande natur där den sydliga lövskogen möter det nordliga barrskogsbältet. En betydande del av vår kommun är skogsmark vilket gör det naturligt för vår krets att intressera sig för skogsfrågor. Genom kommunen rinner vattendrag som hyser hotade arter. Kulturlandskapet längs dalgångarna har kvalitéer som är värda att bevara.

Det finns stora sammanhängande naturområden med höga naturvärden, Kungsberget, Storsjön och Dalälvsområdet med nationalparken som kronan på verket för att bara nämna några. Det finns med andra ord en hel del att värna om i vår närhet.

Naturskyddsföreningen i Sandviken har 500 medlemmar. Vår röst väger så klart tyngre ju fler medlemmar vi kan påvisa, så hjälp oss med att öka antalet medlemmar. Se till att familjemedlemmar också är med! Värva en granne, släkting eller någon annan! Vi behöver hjälp av sakkunniga inom olika områden. Du kanske är en av dom som kan hjälpa oss.