Om oss

I Sandviken finns en spännande natur där den sydliga lövskogen möter det nordliga barrskogsbältet. Naturskyddsföreningen Sandviken har som övergripande mål att värna kommunens natur genom att fokusera på lokala miljöfrågor och bjuda på naturupplevelser.


En betydande del av Sandvikens kommunen är skogsmark vilket gör det naturligt för vår krets att intressera sig för skogsfrågor. Genom Sandvikens kommun rinner vattendrag som hyser hotade arter och kulturlandskapet längs dalgångarna har kvalitéer som är värda att bevara. Det finns stora sammanhängande naturområden med höga naturvärden som Kungsberget, Storsjön och Färnebofjärdens nationalpark i Dalälvsområdet. Det finns med andra ord en hel del att värna om i Sandviken.

Hotet kan komma från många håll

Utsläpp från industrier, vissa former av skogsbruk, avfall och luftföroreningar leder till utarmning av vår natur. Naturskyddsföreningen i Sandviken arbetar aktivt med att verka för att påverka kommunens beslut rörande naturskydd och miljövård. Vi gör det med opinionsbildning, väcka människors känslan för naturen och dess värde, samt visa hur människor kan göra bra miljöval.

Det personliga engagemanget är viktigt

Genom att bli medlem i Naturskyddsföreningen, och även engagera dig aktivt i föreningen, kan du bidra till en mer hållbar framtid. Tillsammans kan vi värna om alla arters fortlevnad, bevara miljöer där växter och djur trivs, säkerställa eller skapa livsrum för alla levande organismer, och hjälpa varandra bli mer miljövänlig.

Kretsen i Sandviken

Vad gör Naturskyddsföreningen i Sandviken? Vem sitter i styrelsen? Här kan du ta reda på allt!

Läs mer

Program

Vi anordnar flera aktiviteter genom åren! Klädbytardagar, skåda fåglar och spana efter ugglor, är bara några exempel på vad du kan haka på!

Läs mer